بازی درمان.

بازی درمانی

بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند، آنان نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهند. کودک در بازی نیازهای حسی_حرکتی خود را برآورده می سازد و انرژی خود را تخلیه می…
Read more