سندروم داون

سندروم داون

سندروم داون  یا DS مخفف Down Syndrome شایع ترین علت آسیب هوشی است. که حدود 1 در 800-1000 تولد زنده را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال ژنتیکی در بسیاری موارد 95% ناشی از عدم تفرق صحیح کروموزمها در تقسیمات میوزی بوده و دارای یک کپی اضافه از کروموزم 21 می باشد در 3-4…
Read more