روز جهانی معلولین گرامی باد

12 آذر روز جهانی معلولین گرامی باد.