مرکز جامع آموزش و توانبخشی

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزش و توانبخشی معلولان زیر 15 سال

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزشی توانبخشی معلولان زیر 15 سال در حال حاضر دارای شش کلاس آموزش ذهنی، دو کلاس گفتار درمانی، اتاق شن درمانی، سالن کار درمانی، اتاق توپ، اتاق تست ضریب هوشی خردسالان و اتاق بازی درمانی خردسالان می‌باشد.