درباره ما

اهمیت وجود مراکز آموزشی و توانبخشی قرآن كريم كتاب آسماني است كه افراد داراي معلوليت بينايي، شنوايي و حركتي را از نظر انساني مساوي افراد عادي دانسته و در آيات متعدد، شأن انساني براي آنان قائل شده است. مبحث كرامت و تكريم انسان بسيار گسترده در قرآن مطرح شده است. قرآن كريم نه تنها بر…
Read more