ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

برچسب: مرکز جامع آموزشی توانبخشی کودکان کم توان ذهنی

حافظه

حافظه

مفهوم حافظه قسمت اول

پرسنل مرکز

معرفی اعضا

معرفی پرسنل مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع)

درباره ما

اهمیت وجود مراکز آموزشی و توانبخشی قرآن كريم كتاب آسماني است كه افراد داراي معلوليت بينايي، شنوايي و حركتي را از نظر انساني مساوي افراد عادي دانسته و در آيات متعدد، شأن انساني براي آنان قائل شده است. مبحث كرامت و تكريم انسان بسيار گسترده در قرآن مطرح شده است. قرآن كريم نه تنها بر…
Read more