اطلاعات عمومی

افزایش اطلاعات عمومی

تمرینی با هدف افزایش اطلاعات عمومی(شناخت پوشاک،جنسیت و اعضای بدن)