نمایشگاه پروانه ها

حضور آثار نقاشی رنگ روغن کودکان مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع) در نمایشگاه پروانه ها.