توجه دیداری

توجه دیداری

تمرینی کارآمد جهت افزایش توجه دیداری خردسالان که سبب افزایش توجه و تمرکز و دقت میشود .همچنین باعث بالا رفتن شناخت شباهتها و تفاوتها و شناخت بهتر رنگها میشود