اختلال حسی

اختلال پردازش حسی

اختلال یکپارچگی حسی یا عدم کارکرد یکپارچگی sensory  integration Disorder) SID) یا اختلال پردازش حسیsensory processing disorder) SPD) نوعی اختلال عصبی است. پردازش حسی به ثبت، تعدیل و سازماندهی درون داده های حسی (دیداری، شنیداری، بویایی، لمسی، چشایی، حرکتی و سایر حس های درونی) گفته می شود. پردازش حسی صحیح لازمه  دستیابی به مهارتهای سطوح…
Read more