ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

دسته: اختلالات تحت پوشش مرکز

ADHD

کم توجهی -بیش فعالی

اختلال بیش فعالی یا ADHD مخفف Attenction Deficit Hyperactivity Disorder یک اختلال عصبی رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی – تکانشگری و ترکیبی توصیف می شود . حدود 3-5 درصد کودکان به آن مبتلا هستند و سبب پرتحرکی، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتری نسبت به کودکان دیگر می شود.

سندروم داون

سندروم داون

سندروم داون  یا DS مخفف Down Syndrome شایع ترین علت آسیب هوشی است. که حدود 1 در 800-1000 تولد زنده را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال ژنتیکی در بسیاری موارد 95% ناشی از عدم تفرق صحیح کروموزمها در تقسیمات میوزی بوده و دارای یک کپی اضافه از کروموزم 21 می باشد در 3-4…
Read more

cp

فلج مغزی

لج مغزی یا CP (Cerebral Palsy) یک ناهنجاری غیر پیش رونده است که در دوران رشد و نمو مغز (نوزادی و کودکی) رخ می‌دهد. فلج مغزی سبب محدودیت‌های حرکتی است و اختلالات حرکتی عموما با اختلالات حسی، درکی، شناختی، ارتباطی، رفتاری، تشنج، مشکلات اسکلتی- عضلانی و عملکرد فرد همراه است.