ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

دسته: آموزشی

حافظه

حافظه

مفهوم حافظه قسمت اول

تربیت

هفته تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد .

اطلاعات عمومی

افزایش اطلاعات عمومی

تمرینی با هدف افزایش اطلاعات عمومی(شناخت پوشاک،جنسیت و اعضای بدن)

اختلال حسی

اختلال پردازش حسی

اختلال یکپارچگی حسی یا عدم کارکرد یکپارچگی sensory  integration Disorder) SID) یا اختلال پردازش حسیsensory processing disorder) SPD) نوعی اختلال عصبی است. پردازش حسی به ثبت، تعدیل و سازماندهی درون داده های حسی (دیداری، شنیداری، بویایی، لمسی، چشایی، حرکتی و سایر حس های درونی) گفته می شود. پردازش حسی صحیح لازمه  دستیابی به مهارتهای سطوح…
Read more