ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

روز جهانی معلولین گرامی باد

روز جهانی معلولین گرامی باد

12 آذر روز جهانی معلولین گرامی باد.

 

پاسخی بگذارید