ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

حافظه حرکتی

حافظه حرکتی

حافظه حرکتی

انجام تمریناتی از این قبیل و تقویت حافظه حرکتی به رشد مهارتهای شناختی و حرکتی کودک کمک میکند

پاسخی بگذارید