ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

توجه دیداری

توجه دیداری

توجه دیداری

تمرینی کارآمد جهت افزایش توجه دیداری خردسالان که سبب افزایش توجه و تمرکز و دقت میشود .همچنین باعث بالا رفتن شناخت شباهتها و تفاوتها و شناخت بهتر رنگها میشود 

 

پاسخی بگذارید