ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

اختلال پردازش حسی

اختلال پردازش حسی

اختلال حسی

اختلال یکپارچگی حسی یا عدم کارکرد یکپارچگی sensory  integration Disorder) SID) یا اختلال پردازش حسیsensory processing disorder) SPD) نوعی اختلال عصبی است.

پردازش حسی به ثبت، تعدیل و سازماندهی درون داده های حسی (دیداری، شنیداری، بویایی، لمسی، چشایی، حرکتی و سایر حس های درونی) گفته می شود. پردازش حسی صحیح لازمه  دستیابی به مهارتهای سطوح بالاتر مانند توجه،زبان، درک، روابط دیداری- فضایی، پاسخ دهی اثربخش به موقعیتها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و سرانجام لازمه دستیابی به مهارتهای زندگی و تحصیلی است.  بنابراین در صورت اختلال در پردازش حسی می توان زندگی روزانه فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

در برخی از افراد که پردازش حسی در مغز به صورت صحیح انجام نمیشود اطلاعات حسی نظیر تماس، صوت و حرکت به طور نادرست تفسیر می شوند این اشتباهات در تفسیر اطلاعات موجب مشکلات رفتاری و اشکال در تطابق و پاسخ به محرک های محیطی در فرد می شود. در اختلال با پردازش حسی ممکن است بیش پاسخ دهی یا کم پاسخ دهی به محرکات حسی، حس طلبی شدید یا ضعیف، تمایل به کسب تجارب حسی شدید و یا امتناع از کسب تجارب حسی و مشکل در افتراق و تمیز حسی وجود داشته باشد . در ادامه به برخی از علائم اختلال حسی اشاره شده است.

 

پاسخی بگذارید