ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین

اموزش آنلاین

آموزش در جهت تقویت توجه شنیداری و تعقیب چشمی

مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده

تمرین تقویت توجه پایدار مناسب کودکان دارای نقص توجه

مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده

عزیزان تمرین امروز مربوط به مهارت های خودیاری کودک میباشد.که ابتدا شما خودتان انجام دهید درمرحله بعد با تقلید از شما و در اخر خودش به تنهایی انجام دهد .از لباس های خودکودک مانند,جوراب .کلاه و …استفاده نمایید. اهداف تمرین: مهارت خودیاری، توجه ، تمرکز، هماهنگی چشم و دست میباشد.ممنون از همکاری خوب شما

مربی آموزشی: خانم اقدس تقی زاده

تمرین مناسب تعقیب بینایی و توجه انتخابی و کل نگری

مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده

تمرینات مناسب برای بالا بردن توجه تمرکز هماهنگی چشم و دست تقویت حافظه دیداری

مربی آموزشی: خانم الهام کریمدادی

تقویت توجه شنیداری از طریق بازی شنیداری 

مربی آموزشی: خانم زهرا موسوی زاده

افزایش توجه و تمرکز و هماهنگی چشم ودست

مربی آموزشی: خانم فاطمه مکی

اطلاعات عمومی شناخت حیوانات

مربی : خانم اقدس تقی زاده

اطلاعات عمومی /شناخت اشکال هندسی

مربی: خانم اقدس تقی زاده

اطلاعات عمومی /شناخت میوه ها

مربی: خانم اقدس تقی زاده

تکمیل تصاویر ناقص با هدف تقویت حافظه بینایی

مربی: خانم اقدس تقی زاده

مفاهیم پایه شناختی با هدف هماهنگی چشم و دست و افزایش توجه و تمرکز

مربی: خانم اقدس تقی زاده

مهارتهای پایه /تقویت مهارتهای حرکتی ظریف، افزایش هماهنگی چشم و دست و افزایش توجه تمرکز

مربی : خانم زهرا رضایی

تقویت مهارت های حرکتی ظریف/هماهنگی چشم و دست/ افزایش توجه و تمرکز

مربی : خانم زهرا رضایی

آموزش شکل هندسی دایره

مربی : خانم زهرا رضایی

هماهنگی چشم و دست و افزایش توجه تمرکز

مربی : خانم زهرا رضایی

اموزش رنگ آبی مربی

مربی : خانم زهرا رضایی

هماهنگی چشم و دست/ افزایش توجه و تمرکز

مربی : خانم ساشلی انگاسی

هماهنگی چشم و دست/ درک ریتم

مربی : خانم ساشلی انگاسی

تقویت حافظه دیداری/ هماهنگی چشم و دست

مربی : خانم ساشلی انگاسی

تقویت مهارت های حافظه 

مربی: خانم زهرا موسوی زاده

تقویت توجه انتخابی

مربی : خانم زهرا موسوی زاده

حافظه توالی دیداری

مربی : خانم الهام کریمدادی

الگو سازی /تقویت حافظه دیداری/ هماهنگی چشم و دست

مربی: خانم الهام کریمدادی

ترسیم آدمک

مربی: خانم الهام کریمدادی

تفکیک دو رنگ سبز و قرمز

مربی : خانم الهام کریمدادی

آموزش رنگ آبی

مربی : الهام کریمدادی

هماهنگی چشم و دست

مربی: الهام کریمدادی

همرنگی در 4 رنگ اصلی

مربی: الهام کریمدادی

مهارتهای حرکتی ظریف

مربی: خانم الهام کریمدادی

تشخیص رنگ و تمیز دیداری

مربی خانم: زهرا رضایی

افزایش توجه و تمرکز/ تقویت هماهنگی چشم و دست/ تقویت مهارت های حرکتی ظریف

مربی : خانم زهرا رضایی

تقویت حافظه دیداری/ افزایش دقت و تمرکز

مربی: خانم زهرا رضایی

تقویت حافظه دیداری/ تقویت هماهنگی چشم و دست/ افزایش دقت و تمرکز

مربی: خانم زهرا رضایی

تقویت مهارت های حرکتی ظریف/ تقویت هماهنگی چشم و دست

مربی : زهرا رضایی

تقویت هماهنگی چشم و دست/ تقویت مهارت حرکتی ظریف و افزایش دقت و تمرکز

مربی : خانم زهرا رضایی

هم شکل یابی

مربی: خانم زهرا رضایی

تقویت حافظه بینایی

مربی: خانم زهرا رضایی

تقویت مهارت های حرکتی ظریف دست

مربی: خانم فاطمه مکی

تقویت توجه/ردیابی دیداری و حرکات ظریف انگشتان دست

مربی:خانم فاطمه مکی

تقویت حافظه بینایی و مهارت تشخیص

مربی: خانم فاطمه مکی

تقویت مهارت ترسیم

مربی : خانم فاطمه مکی

تقویت حافظه بینایی/افزایش توجه و تمرکز

مربی:خانم فاطمه مکی

افزایش دقت دیداری/تقویت حافظه دیداری

مربی: خانم الهام کریمدادی

اطلاعات عمومی

مربی: خانم اقدس تقی زاده

شناخت مفاهیم

مربی : خانم اقدس تقی زاده

مفاهیم ریاضی

مربی : خانم اقدس تقی زاده

مفاهیم اطلاعات عمومی

مربی : خانم اقدس تقی زاده

تقویت حافظه بینایی

مربی : خانم اقدس تقی زاده

مفاهیم ریاضی

مربی : خانم اقدس تقی زاده 

مفاهیم پایه

مربی : خانم اقدس تقی زاد

مهارت های اجتماعی

مربی : خانم اقدس تقی زاده

مفاهیم ریاضی

مربی : خانم اقدس تقی زاده

تقویت مفاهیم پایه

مربی:خانم زهرا موسوی 

تقویت مفاهیم پایه

مربی: خانم زهرا موسوی زاده 

تقویت مفاهیم پایه

مربی: خانم زهرا موسوی زاده

تقویت مفاهیم پایه

مربی: خانم زهرا موسوی زاده 

تقویت مفاهیم پایه

مربی: خانم زهرا موسوی

تقویت مفاهیم پایه

مربی: خانم زهرا موسوی

مهارت های پایه

مربی: خانم زهرا رضایی

مفاهیم شناختی

مربی: خانم زهرا رضایی

مفاهیم پایه شناختی

مربی : خانم فاطمه مکی

اطلاعات عمومی

مربی: خانم اقدس تقی زاده

پاسخی بگذارید