ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

معرفی اعضا

معرفی اعضا

پرسنل مرکز
1نام و نام خانوادگی: رضا خوشنود
عنوان پست: مدیر عامل انجمن حمایت کم توانان ذهنی استان کرمان
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
سابقه کاری: معاون اداری مالی- بهزیستی استان کرمان- معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمان- معاون آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان کرمان- بازنشسته بهزیستی- مدیر عامل انجمن حمایت از کم توانان ذهنی استان کرمان
ایمیل: rezakhoshnood@gmail.com
شماره تماس: 03433257605
2نام و نام خانوادگی: رضوان رحیم‌پور
عنوان پست: مدیر داخلی
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
سابقه کاری: بیمارستان شهید بهشتی – واکسیناتور سرآسیاب – کاردان منطقه اندوهجرد – مربی مرکز توانبخشی
ایمیل: s_rahimpoor_26@yahoo.com
شماره تماس: 03433257605
3نام و نام خانوادگی: آرزو اخلاقی
عنوان پست: مسئول فنی
تحصیلات: لیسانس روانشناسی
سابقه کاری: مربی مهد کودک– مربی آموزشی مرکز جامع آموزش و توانبخشی امام علی (ع) ایمیل:arezo.akhlaghi1983@gmail.com
شماره تماس: 03433257603  
4نام و نام خانوادگی: سهیلا حسینی
عنوان پست: مددکار
تحصیلات:  فوق لیسانس جامعه شناسی
سابقه کاری:  نیروی طرحی دانشگاه علوم پزشکی
ایمیل:m.hoseini62@yahoo.com
شماره تماس: 03433257602
5نام و نام خانوادگی: نجمه عبدالرشیدی
عنوان پست: گفتار درمان
تحصیلات: لیسانس گفتار درمانی
ایمیل: abdolrashidi.na120@gmail.com
شماره تماس: 03433257602
6 نام و نام خانوادگی: ساشلی انگاسی
عنوان پست: هنر درمان
تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی بالینی
ایمیل:s.psychologist.2017@gmail.com
شماره تماس: 03433257602
7نام و نام خانوادگی: زهرا رسولی
عنوان پست: کار درمان
تحصیلات: لیسانس کار درمانی
ایمیل:zrasolinasr6@gmail.com
شماره تماس: 03433257602    
8نام و نام خانوادگی: نرگس گنجی زاده
عنوان پست: حرکت درمان
تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی
سابقه کاری: مدارس غیرانتفایی وهیئت ورزشی
ایمیل:n-gangi@gmail.com
شماره تماس: 03433257602
9 نام و نام خانوادگی: الهام کریمدادی
عنوان پست: مربی آموزشی
تحصیلات: لیسانس روانشناسی
ایمیل: ekarimdadi65@yahoo.com
شماره تماس: 03433257603
10نام و نام خانوادگی: زهرا حسین رضایی
عنوان پست: مربی آموزشی
تحصیلات: لیسانس مددکاری
شماره تماس: 03433257603
11نام و نام خانوادگی: هدی سادات موسوی نسب
عنوان پست: مربی آموزشی
تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی
شماره تماس: 03433257603
12نام و نام خانوادگی:  زهرا موسوی زاده
عنوان پست: مربی آموزشی
تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی تربتی
ایمیل: Zahra.m136639@gmail.com
شماره تماس: 03433257603
13نام و نام خانوادگی:  اقدس تقی زاده
عنوان پست: مربی آموزشی
تحصیلات: لیسانس مربی کودکان پیش دبستانی
شماره تماس: 03433257603

 

پاسخی بگذارید