ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزش و توانبخشی معلولان زیر 15 سال

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزش و توانبخشی معلولان زیر 15 سال

مرکز جامع آموزش و توانبخشی

مرکز غیرانتفایی روزانه آموزشی توانبخشی معلولان زیر 15 سال در حال حاضر دارای شش کلاس آموزش ذهنی، دو کلاس گفتار درمانی، اتاق شن درمانی، سالن کار درمانی، اتاق توپ، اتاق تست ضریب هوشی خردسالان و اتاق بازی درمانی خردسالان می‌باشد.

 

پاسخی بگذارید