ایران، کرمان، ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی
983433257602-3+
emamali.apmd.2017@gmail.com

خانه یاسین

خانه یاسین

یاسین

خانه کوچک یاسین با هدف ایجاد سرپناه و توانمندسازی معلولین براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور در سال 1388 تاسیس شده است، در حال حاضر 15 دختر کم توان ذهنی با درجه معلولیت ذهنی خفیف که بی سرپرست یا فاقد سرپرست می‌باشند در این خانه نگهداری می‌شوند. رسالت اصلی خانه‌های کوچک رساندن توانخواهان به سطحی از استقلال فردی و اجتماعی است تا بتوانند به جامعه ورود کرده و زندگی عادی مثل سایر افراد جامعه تجربه کنند. برخورداری از خدمات آموزشی آموزش و پرورش استثنائی درکنار آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی از جمله آموزش‌هایی است که به این افراد داده می‌شود،که با ارائه آموزش‌های مختلف در زمینه توانمندسازی توانخواهان زمینه استقلال آنان از طریق اشتغال، ازدواج، واگذاری حضانت به افراد متقاضی، اصلاح محیط خانواده و … فراهم می‌شود.

پاسخی بگذارید